الان بخوان

2024 July

امروز مشترک شوید و شماره بعدی را در صندوق ورودی یا تلفن خود دریافت کنید!


آنچه ما باور داری

  • کتاب مقدس مکاشفه ای از هدف خداوند است که از طریق خردمندانی که توسط روح او هدایت شده اند، ارائه شده است، و بنابراین خطاناپذیر و معتبر است.
  • کتاب مقدس نشان می دهد که خداوند خالق و پشتیبان همه چیز است. او در آسمانها در نوری غیر قابل دسترس ساکن است. او قادر مطلق، حکیم، خدای عشق، رحمت، تقدس، عدالت و حقیقت است. خدا یک وحدت است.